Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

Tytuł przetargu:
Dostawa książek (nowości wydawniczych i wznowień) z
zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej, naukowej (w tym wydawnictwa
regionalne – druki zwarte) oraz literatury dla dzieci i młodzieży w roku 2011 na
warunkach określonych w SIWZ do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
realizowana ze środków Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”


CPV:
22.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust 1 ustawy pzp:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24
ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.


Termin realizacji:
21.11.2011

Osoba odpowiedzialna:
Danuta Rapacz

Miejsce składania ofert:
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach,
44-240 Żory, os. Pawlikowskiego PU- 13


Oferty można składać do:
2011-09-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-09-20 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach,
44-240 Żory, os. Pawlikowskiego PU- 13 pok. 13


Kryteria wyboru:
- wysokość upustu od ceny określonej przez Wydawcę - 50%
- kompleksowość oferty - 40%
- częstotliwość dostaw wzornika do siedziby Biblioteki - 10%


Wadium:
nie

Uwagi:
Dnia 15.09.2011 r. dodano druk oferty dotyczący
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK
w roku 2011 do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
(druk oferty dostępny w załączniku)


Firmy uczestniczące
Matras S.A.  
Hurtowy Dom Książki „Zachęta” - Benedykt Gadaszewski   Wygrany
PHD "Książnica Polska" Sp. z o.o.